Základní informace o MŠ


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
 
Základní škola a Mateřská škola, Vítězná okres Trutnov
 
pro školní rok 2018 – 19
 
V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme pod registračním číslem seznam přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:
(přidělené registrační číslo)
23
20
25
 18 
24
 21 
22
19
17
 
Termín schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých dětí bude upřesněn nejpozději do 20. 6. 2018 na internetu na naší stránce http://www.zsvitezna.cz/…o-rodice-ms/, dále na nástěnce a vchodových dveřích do MŠ. Předběžně plánujeme setkání s rodiči nových dětí na úterý 3. 7. 2018 od 13:00 hodin.
 
Datum zveřejnění seznamu přijatých dětí:   17. 5. 2018
 

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE O MŠ

Kontakty:


Telefon:
  • 739 454 944  - ved. MŠ a 2. třída
  • 739 368 803  - 1. třída 
E-mail:  skolka@zsvitezna.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ms.vitezna
Fotoalbum: http://msvitezna.rajce.idnes.cz/
 

O mateřské škole:

Naše dvoutřídní mateřská škola je součástí příspěvkové organizace s právní subjektivitou s názvem Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov. Organizace vznikla v roce 2003 sloučením původní školy mateřské se základní v souvislosti s reformami veřejné správy (zrušení okresních úřadů). Děti docházející do naší MŠ mohou využívat při svých činnostech nejen prostory  a vybavenou zahradu mateřské školy, ale také nedaleké hřiště a krásné přírodní prostředí v blízkém okolí.


Vzdělávací program:

Vzdělávání v mateřské škole realizujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT, do kterého mohou v případě zájmu v MŠ nahlížet všichni rodiče, případně i další zájemci z řad veřejnosti. Náš vzdělávací program vychází z aktualizovaného RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), který vydalo MŠMT v lednu 2017. Při jeho naplňování usilujeme o rozvíjení osobnosti dětí, podpoře jejich tělesného rozvoje a zdraví, jejich osobní pohody a spokojenosti. Motivujeme děti k poznávání a učení, napomáháme jim v chápání okolního světa, učíme je žít ve společenství ostatních, přibližujeme dětem normy a hodnoty touto společností uznávané. Také RVP PV je k dispozici v mateřské škole k nahlédnutí i nepedagogické veřejnosti.


Provoz MŠ:

6,30 – 16,00 hodin.
Ranní příchody 6,30 – 8,00 hodin, po předchozí dohodě i později.
Odchody dětí jsou domlouvány individuálně, nejdříve však ve 12,00 hodin (mimo adaptačního období nebo výjimečných situací).

 
Kapacita a organizace: 

Celková kapacita MŠ je 40 dětí. Mateřská škola je tvořena dvěma třídami, kde jsou děti rozděleny dle věku
  • 1. třída – mladší děti (2 – 4,5 let)
  • 2. třída – starší děti (4 – 6, popř. 7 let)
Ve třídě Motýlků je v současné době zapsáno 17 dětí, ve třídě Sluníček 21 dětí. Dopolední vzdělávací činnosti probíhají obvykle odděleně ve dvou třídách, v okrajových částech provozu společně. Pravidelný denní rytmus a řád je pružný a flexibilní, tak aby šlo činnosti přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Prostorové uspořádání mateřské školy umožňuje přistupovat empaticky k přáním kamarádů či sourozenců účastnit se některých aktivit s dětmi z druhé třídy (po dohodě s učitelkami). V mateřské škole pracují tři kvalifikované učitelky - Dagmar Marelová, Bc. Anna Jiráčková a Eva Nosková. Jelikož jsme menší mateřskou školou, děti zde postupně vždy poznají všechny dospělé osoby. Aby vzájemné navázání kontaktů a důvěry mohlo probíhat častěji v přirozených běžných situacích a plynuleji, střídají se pravidelně všechny tři učitelky u všech dětí a postupně pracují s oběma třídami. 
 
 
Rozdělení dětí do tříd ve školním roce 2017/18:

SLUNÍČKA - 2. třída

MOTÝLCI - 1. třída

Adámek Patrik

Andrell J. Ryan

Bednářová Zuzana

Cajska Dominik

Drápalíková Nikol

Jančíková Tereza

Kozár Matěj

Krejčík Ferdinand

Křížová Bára

Lehký Lukáš

Marečková Julie

Marek Tomáš

Masopust Milan

Nýč Adam

Pavelka Kamil

Pištorová Andrea

Plešová Michaela

Richterjörk Matouš

Říčařová Františka

Svobodová Natálie

Toráková Veronika  

Dostál Václav

Falta Bastien

Goldšmídová Natálie

Hrubý Josef

Kotouš Kryštof

Kroščen Dominik

Künzlová Laura

Lehká Zuzana

Lišková Zuzana

Loucký Jan

Malinová Zuzana

Marková Nikol

Mühlová Nela

Nýčová Kateřina

Obstová Eliška

Řezáčová Adriana

Uhlířová Magdaléna


 

 
 
 
 
 

Naše mateřská škola se nachází v klidném a příjemném prostředí v centru obce. U budovy je školní zahrada, vybavena altánem, zahradním domkem, herními prvky a dvěma pískovišti. V roce 2008 se podařilo zvýšit kapacitu dětí z 28 na 40 a otevřít tak dvě třídy. Byly provedeny rozsáhlé úpravy prostor a do současné doby se nám podařilo dovybavit učebny a herny tak, aby byly plně vyhovujícími.

cimg9659-nahled budova-ms-nahled

Snahou učitelek v mateřské škole je navázat na výchovu dítěte v rodině. Předškolním vzděláváním sledujeme tyto rámcové cíle: 
  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Pokládáme základy k celoživotnímu vzdělávání dětí dříve, než zahájí povinnou školní docházku. Snažíme se, aby veškerá vzdělávací nabídka směřovala k naplňování elementárních základů klíčových kompetencí (způsobilostí)  – kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské. Používáme především metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi. Doba trvání činností je přizpůsobena věku dětí a jejich individuálním potřebám a schopnostem.

Školní asistent: Pavla Blahoutová
Inzerované místo školního asistenta, které jsme zřídili v rámci projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Vítězná, se  nám podařilo obsadit od února 2018. Uvedený projekt naší ZŠ a MŠ je hrazen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci lze čerpat v období 2014 – 2020 finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Na zveřejněný inzerát reagovala paní Pavla Blahoutová, která splňuje pro tuto pozici předepsanou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., neboť absolvovala v NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) vzdělávací program Studium pedagogiky

Logopedický asistent:  Bc. Anna Jiráčková
Od září 2017 do ledna 2018 absolvovala v NIDV vzdělávací program Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve školství učitelka Anna Jiráčková. Rodiče mají nyní možnost s ní spolupracovat v případech, kdy jejich dítě dochází na logopedii nebo konzultovat situace, kdy bude třeba rozhodnout, zda je komunikační schopnost dítěte narušena a jak ji řešit. Jednou z kompetencí je spolupráce na preventivních opatřeních vzniku poruch řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží.


CO S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Doporučený seznam věcí naleznete – na http://www.zsvitezna.cz/dokumenty-ms
 
Poslední aktualizace 17. 5. 2018

Anna Jiráčková, přečteno 11314x